بسته های دسته دار با آویز قلبی

بسته های دسته دار با آویز قلبی! این بسته برای فروشگاهها میتواند با طرح و آرم شما انجام شود. با چاپ، نقاشی و برش لیزر میتوان تنوع و جذابیت زیادی به این محصول داد.