سفال نقش برجسته مینیاتوری فرشته
سفالینه

نقش برجسته مینیاتوری فرشته

نقش برجسته مینیاتوری فرشته

 

نقش برجسته مینیاتوری فرشته قسمتی از یک تابلوی نقش برجسته دستی برای نواختن آوای زندگی !

سفال نقش برجسته مینیاتوری فرشته
سفال نقش برجسته مینیاتوری فرشته
سفال نقش برجسته مینیاتوری فرشته
سفال نقش برجسته مینیاتوری فرشته

لازمه که برخی از قسمتهای تابلو جداگانه ساخته شوند و بعد از پخت ، در زمان نصب به کار اضافه شوند
آوای زندگی تابلوی نقش برجسته مینیاتوری در حال ساخت بعد از حجم سازی و پرداخت اولیه تابلو، قطعات خشک شده و داخل کوره پخته میشوند، وبعد از پرداخت ثانویه، نصب و پتینه میشوند.
farasaze20@
۰۹۱۹۱۵۰۳۰۶۲