تابلو نقش برجسته فرودگاه

 

تابلو نقش برجسته فرودگاه کاشان طراحی و اجرا با تفکر و توجه به اصل و ریشه های کاشان و سفالینه و خط باستانی سیلک، و شاخه هایی با طرح ونقش فرش و تذهیب نماد رشد و شکوفایی کاشان در هنر و معماری و در انتها آرم فرودگاه در ابعاد ۳متر در ۱متر ونیم

مطالب مرتبط