نشست بازرگانی و همایش تجاری

حضور مجموعه هنری فراسازه در نشست تجارت خارجی مهرماه 98 سالن همایش های صدا و سیما  تهران

نشست بازرگانی و همایش تجاری
نشست بازرگانی و همایش تجاری

 

نشست بازرگانی و همایش تجاری
نشست بازرگانی و همایش تجاری